Gaelcholáiste na Mara
Enrol for Gaelcholáiste na Mara

Ardteistiméireacht / Leaving Cert

English version below

An tSraith Shinsearach i nGaelcholáiste na Mara:

Tá réimse leathan d’ábhair Ardteiste, tacaíocht, agus gníomhaíochtaí ar fáil do dhaltaí Bl5 agus Bl6 i nGaelcholáiste na Mara.

Tá liosta de na hábhair Ardteiste ar fad atá ar fáil sa Ghaelcholáiste thíos. Déanann gach dalta staidéar ar an nGaeilge, Béarla, Mata agus Fraincis. Roghnaíonn na daltaí trí ábhair eile ó rogha leathan d’ábhair acadúla, practiciúla, ealaíonta agus eolaíochta. Tá gach múinteoir paiseanta faoina ábhar féin agus baintear úsáid as réimse leathan de mhodhanna múinte.

Tugtar tacaíocht go leor do Bl5 agus Bl6 agus an tSraith Shinsearach ar bun acu. Glacann gach dalta páirt sa chlár OSPS don Srath Shinsearach. Is é aidhm OSPS ná sláinte fhisiciúil, mheabhrach, mhothúchánach agus folláine a chur chun cinn.

Cabhraíonn ár dTreoirchomhairleoir le daltaí taighde a dhéanamh ar ghairmeacha don todhchaí agus le roghnú a dhéanamh ar na cúrsaí ollscoile is oiriúnaí dóibh. Tugtar treoir do dhaltaí an iarratas CAO a líonadh. Cabhraítear le daltaí iarratas a dhéanamh ar ollscoileanna lasmuigh den stát, printíseachtaí agus cúrsaí eile freisin.

Spreagtar daltaí bl5 agus bl6 chun páirt a ghlacadh in imeachtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim. Forbaíonn na himeachtaí seo scileanna riachtanacha a bheidh mar bhuntáiste do na daltaí sa todhchaí. Tá rath faoi láthair ar fhoirne peile agus sacar shinsearach sna scoile idir bhuachaillí agus cailíní. I measc na himeachtaí eile atá ar fáil ná díospóireachtaí, coiste glas agus Eolaí Óg.

Is í an Ghaeilge ceann de na buntáistí is mó a bhaineann le freastal a dhéanamh ar Ghaelcholáiste na Mara. Tá gach dalta líofa sa Ghaeilge faoin am a fhágann said an Ghaelcholáiste. Faigheann daltaí marcanna breise nuair a dhéanann siad an Ardteist trí Ghaeilge rud a ardaíonn pointí CAO dóibh. Tuilleann daltaí Ghaelcholáiste na Mara marcanna arda sa scrúdú Gaeilge. Is buntáiste mór é an líofacht sa Ghaeilge má tá tú ag cur isteach ar phostanna sa seirbhís poiblí agus tugann sé deiseanna fostaíochta in institiúidí an AE freisin.

Táimid bródúil as Clár na Sraithe Sinsearaí Ghaelcholáiste na Mara. Bhí an chéad Ardteist againn sa bhliain 2013 agus d’éirigh go han-mhaith leis na daltaí sin agus na daltaí a tháinig ina dhiaidh sa scrúduithe Ardteistiméiméachta.

Déanann gach dalta na hábhair seo All students study
Gaeilge Irish
Béarla English
Matamaitic Mathematics
Fraincis French
Gairmthreoir* Career Guidance*

Oideachas Sóisialta, Pearsanta

agus Sláinte (OSPS)*

Social, Personal and Health

Education (SPHE)*

Corpoideachas* Phyiscal Education (PE)*
Reiligiún* Religion*

Roghnaíonn daltaí trí ábhar

ón liosta seo **

Students choose three subjects

from the list below **

Tíreolaíocht Geography
Eacnamaíocht Bhaile Home Economics
Stair History
Ealaín Art
Ceol Music
Staidéar Foirgníochta Construction Studies
Gnó Business
Bitheolaíocht Biology
Fisic Physics
Ceimic Chemisry
Corp Oideachas PE (Leaving Cert-Examinable)

* Níl aon scrúdú sna h-ábhair seo / There are no exams in these subjects.

** Ní ghealltar go mbeidh gach ábhar ar fáil gach bliain / Some subjects may not be available.

Senior Cycle in Gaelcholáiste na Mara

A wide range of Leaving Certificate subjects, supports, and extra-curricular activities are available to 5th and 6th year students in Gaelcholáiste na Mara.

You can find a list of all the Leaving Cert subjects available above. All students study Irish, English, Maths and French. Students choose their three remaining subjects from a wide range of options which include academic, practical, artistic and science subjects. All teachers in Gaelcholáiste na Mara are passionate about their subjects and use a wide variety of teaching methods.

Many supports are available to 5th and 6th year students as they progress through the Leaving Cert program. All students participate in Senior Cycle SPHE which aims to promote physical, mental and emotional health and well-being and enables the students to develop skills for self-fulfilment and living in communities.

Our Guidance Councillor helps the students to research their chosen future careers and select the best third level courses to suit their needs. The students are guided through the CAO process. Guidance and support is also given to students who wish to apply to universities in other countries, apprenticeships or other courses.

5th and 6th year students are encouraged to participate in co-curricular and extra-curricular activities. These activities develop essential skills that will benefit the students in the future. Both the girls and boys senior football and soccer teams have been very successful in recent years. Other activities include debate club, basketball, green schools and Young Scientist Competition.

One of the major benefits of studying in Gaelcholáiste na Mara is the Irish Language. All students are fluent in Irish by the time they leave the Gaelcholáiste. Students receive extra marks for completing the Leaving Cert in Irish which helps increase CAO points. Gaelcholáiste na Mara students routinely receive very high grades in the Irish exam. Being fluent in the Irish language is of great benefit when applying for public service jobs and it provides employment opportunities in EU institutions.

We in Gaelcholáiste na Mara are proud of our Senior Cycle Program. In 2013 we celebrated our first Leaving Cert group graduate. These students and students since have had great success in the Leaving Cert.

Imeachtaí is déanaí
12-D.Fómh-2023 15:45
12/10/2023 15:45:00
Cruinniú scoláirí/tuistí/múinteoirí Bliain 3
Cruinniú scoláirí/tuistí/múinteoirí Bliain 3

30-D.Fómh-2023 08:50
03/11/2023 15:45:00
Sos lár téarma
Sos lár téarma

14-Samh-2023 15:45
14/11/2023 15:45:00
Cruinniú scoláirí/tuistí/múinteoirí Bliain 2
Cruinniú scoláirí/tuistí/múinteoirí Bliain 2

Nuacht is Déanaí
18-M.Fómh-2023
Vsware- Eolas anseo faoi feidhm nua atá an-úsáideach ar Vsware- Information here about a new and very useful function now available to us on Vsware.
07-M.Fómh-2023
Cruinniú Eolais Bliain 1 2324
19-Meith-2023
Eolas anseo bainteach le deireadh na bliana seo agus tús na bliana seo chugainn. Information here relating to the end of this year and the start of next year.
31-Bealt-2023
Scrúduithe an tSamhraidh 2023- Amchlár anseo le haghaidh scrúduithe Bliain 1/2&5 an tseachtain seo.
Déan teagmháil linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Páirc na bPiarsach,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin
Éire

0402 91764

Kildare and Wicklow Education and Training Board
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2023 Gaelcholáiste na Mara